magicfile iconmagicfile.ir

دانلود جزوهLaboratory sciences در قالب فایل ورد

دانلود-جزوه-علوم-آزمایشگاهی در-قالب-فایل-ورد
Short description and download link
پژوهشگران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز امروز برای شما یک مقاله آماده دربارهLaboratory sciences برای دانلود قرار دادیم.

Download

List of similar files

لینک کوتاه : https://en.magicfile.ir/?p=2416
Full description of the file

Download the laboratory science booklet in Word file format with editing capability

Dear researchers of the Saharamaz file website, today we have put a ready article about laboratory science for you to download. We hope that you are satisfied, please read the text below to see more details.

جزییات به شرح زیر می باشد

  • Title: Laboratory Sciences
  • File format: word doc
  • Applicability with Office versions: 2013 to the latest version
  • It has the ability to edit after downloading
  • Possibility of printing: without any problem in printing
  • تعداد صفحه : 34

A part of the selected text from inside the Word file about safety in the laboratory is as follows

Microscope is one of the main laboratory equipment in the laboratory. Here we present in detail how to work with a normal light microscope.
ميكروسكوپهاي مختلف داراي بزرگنمائي هاي متفاوتي ميباشند كه عموماً با وجود عدسيهاي گوناگون، تصوير نمونه مورد نظر چند برابر ميشود . اصول كلي در تمامي انواع ميكروسكوپها براساس عبور نور با طول موجهاي متفاوت از چندين عــدسي محدب ميباشد كه هرچقدر طول موج نور بكار رفته در ميكروسكوپ مزبور كوتاهتر باشد قدرت تفكيك و يا جــداكنندگي آن ميكروسكوپ بيشتر است . براي مثال قدرت تفكيك چشم انسان 1/0 ميليمتر ميباشد و ميكروسكوپ نوري معمولي 24/0 ميكرون .
 1 -  ميكروسكوپ نوري ( Light Microscope   ) 
منبع نور در اين ميكروسكوپ نور مرئي ميباشد و با عبور از چندين عدسي محدب كه در آن تعبيه شده است و نيز يك منشور كه مسير نور را تغيير ميدهد ( قدرت تفكيك 24/0 ميكرون ) .

اجزاي ميكروسكوپ نوري 
       1- اجزاي نوري : اجزاي نوري عمدتاً مشتمل بر منبع تغذيه نور و قطعات مرتبط با آن ميباشد ، از قبيل لامپ با ولتاژ 20 وات ، فيلتر تصحيح نور و كندانسور كه كندانسور مشمل بر پنج قطعه است كه نور را تصحيح كرده و بر روي نمونه يا شيء مورد بررسي متمركز ميكند: 
1.فيلتر رنگي ( تصحيح نور )                   
2.ديافراگم كه حجم نور را تنظيم ميكند 
3.دو عدد عدسي محدب       
4.پيچ نگهدارنده كندانسور      
5.پيچ تنظيم ديافراگم
       2 – اجزاي مكانيكي : 
1 – پايه ( Base ) : كليه قطعات ميكروسكوپ بر روي پايه مستقر ميباشد . در برخي از مدلهاي ميكروسكوپ نوري منبع نور ، فيوز و كابل برق در پايه تعبيه ميگردد .
2 – دسته ( Handle ) : جهت حمل و نقل ميكروسكوپ از دسته استفاده ميشود . نكته قابل توجه آنكه به هنگام جابجايي ميكروسكوپ آن را روي ميز كار نمي كشيم .
3 – لوله ميكروسكوپ  (Barrel): مشتمل بر عدسي شيئي (Ocular lens) و عدسي چشمي (Objective lens) كه با بزرگنــمائي هاي مختلف طراحي مي شوند. عــدسي شيـئي داراي بزرگنمائي هاي X4 ، X10 ،X40 ، X60 و X100 و عدسي چشمي داراي بزرگنمائي هاي X10 ، X15 ، X18 ميباشد كه بسته به نوع ميكروسكوپ متفاوت است. عدسي شيئي معمولاً از چندين عدسي محدب كه در آن تعبيه شده است تشكيل ميگردد. 
4 -  صفحه گردان يا متحرك (Revolver) : عدسيهاي شيئي بر روي اين صفحه قرار ميگيرند و با چرخاندن آن موقعيت عدسيهاي شيئي تغيير ميكند. 
5 -  پيچ حركات تند (Macrometrique) : اين پيچ بر روي دسته تعبيه شده است و باعث ميگردد كه صفحه پلاتين با سرعت بيشتري در جهت عمودي جابجا شود. 
6 – پيچ حركات كند (Micrometrique) : اين پيچ بر روي پيچ حركات تند قرار داد و صفحه پلاتين را در جهت عمودي و درحد ميكرون جابجا ميكند .
7 – صفحه پلاتين (Platine plate)  : صفحه اي است كه نمونه مورد نظر روي آن قرار ميگيرد و در جهت طول و عرض داراي دو خط كش مدرج ميباشد كه جهت ثبت و يادداشت مكان يك نمونه خاص بكار ميرود .
8 – پيچ طول و عرض : اين پيچ زير صفحه پلاتين قرار دارد كه آن را در جهت طول و عرض جابجا ميكند . 
•بزرگنمائي يك ميكروسكوپ حاصل ضرب بزرگنمائي عدسي شيئي در بزرگنمائي عدسي چشمي ميباشد. 

Preparation of blood smear and staining
هدف ازتهيه گسترش خوني
1.شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد(DIFF)
2.بررسي مرفولوژي گلبولها

ويژگيهاي يک گسترش خوني:

Preparation of a standard blood smear is the first step in distinguishing between normal and abnormal blood cells and ruling on them, and an incorrect blood smear causes problems in the diagnosis of blood cells.

Blood spread should occupy two thirds of the slide surface, short blood spread has a low value.
•گسترش خوني ازابتدا وانتهاي لام فاصله داشته باشد.
•گسترش خوني مطلوب داراي مناطق ضخيم متوسط ونازک ميباشد.
•انتهاي گسترش خوني شعله شمعي باشد، انتهاي گسترش هاي خوني ناصاف، کج و نوک تيز بي ارزش تلقي ميشود.
•يک گسترش خوني خوب داراي دو حاشيه دردو سمت لام دارد
تهيه گسترش خوني خوب نيازمند تمرين وممارست است به هرحال براي تهيه گسترش خوني نازک با کم کردن زاويه وبراي آماده کردن لام ضخيم با زياد کردن زاويه به اين هدف نايل ميشويم .
خاطر نشان ميکنم براي تهيه لام خوب درمورد کم خوني ها برداشتن قطره خون بزرگتر يا زياد کردن زاويه ميتوان لام مطلوب را بدست آورد.
علتهاي ايجاد آرتيفکت (ARTEACTCT) در لامهاي رنگ آميزي شده جهت شمارش افتراقي (DIFF)
الف) درموقع نمونه گيري
۱- بستن طولاني مدت تورنيکت (HEMOCONCENTRATION) باعث افزايش پارامترهاي خوني ميشود.حداکثرمدت بسته بودن تورنيکت يک دقيقه است.
۲- کشيدن سريع خون در سرنگ باعث ليز گلبولهاي قرمز ميشود.
  اگر اندازه نيدل سرنگ نامناسب باشد، باعث تغيير فرم گلبولها ميشود.
 انتقال خون به لوله با فشار باعث تغيير فرم گلبولها ميشود.
نيدل بايد از سرنگ جداشود و خون به آرامي به جدار داخل لوله وارد شود وبه آرامي با ماده ضدانعقاد مخلوط گردد
 اگر لوله به مقدار بسيار کمي دترژنت آلوده باشد، يا لوله خشک نباشد خون هموليز ميشود.
 خون گيري از برانول بيماري که سرم دريافت ميکند، از علل ايجاد آرتيفکت در لام است.
ب) ماده ضدانعقاد:
۱-  انتخاب ماده ضدانعقاد مناسب براي آزمايش(CBC) ماده ضدانعقادEDTA است.
۲-  مقدار کم ماده ضد انعقادسبب ايجاد ذرات لخته وخط ادر تست مي شود.
۳ - مقدار زياد ماده ضد انعقاد باعث چروکيد گي (SHRINKAGE)و تغيير درشکل گلبولهاي قرمز را درپي دارد.
4- مقدار زياد ماده ضد انعقاد باعث کاهش حجم متوسط گلبولهاي قرمز ميشود. در اصل کاهش   (MCV) را درپي دارد.
5- بر اثر ماندن خون بر روي ماده ضد انعقادEDTA تغييراتي درشکل گلبولها ايجاد مي شود.
پ) زمان:
۱- تاخير درفيکس کردن فروتي باعث تغيير شکل وتغيير اندازه گلبولها ميشود.
ج) رنگ آميزي
۱- باز ماندن درب ظرف رنگ باعث تغيير PH رنگ ميشود
۲- اگر رنگ را صاف نکنيم رسوبات رنگ باعث مشکل مي شود.
۳- خشک شدن رنگ بر روي لام در طي رنگ آميزي
۴- شتستن نا کافي لام بعدازپايان مرحله رنگ آميزي.
د) فوت کردن :
قبل از فيکس کردن فوت کردن به فروتي براي خشک کردن يا استفاده از پنکه با دور بالا باعث تجمع هموگلوبين در وسط گلبولهاي قرمز وايجاد تارگت سل در روي لام مي شود.

آشنايي با رنگها:
رنگ آميزي(staining):
به افتخار آقاي رومانوسکي romanowskyرنگ رايت ( wrigth-stian) و رنگ گيمسا (GIMSA-Stian) و.... بنام رنگهاي رومانوسکي نامگذاري شدند.
رنگ رايت ( wrigth-stian):
اين رنگ داراي رنگينه هاي اسيدي مثل ائوزين و رنگينه هاي بازي يا قليائي مثل متيلن بلو (آبي متيلن) مي با شد.
اساس رنگ آميزي:
اجزا و ساختمانهاي اسيدي سلولها رنگهاي قليائي را مي پذيرند لذا اين ساختمانها را بازوفيليک(قليا دوست) دوستار مواد بازي گويند, مثل هسته سلول که در اين رنگ آميزي آبي رنگ ميشود .اجزا وساختمانهائي که فقط رنگينه هاي اسيدي را بخود راه ميدهند اسيدوفيليک (اسيد دوست)يا ائوزينوفيليک(ائوزين دوست) مي نامند.اين اجزا که در سيتو پلاسم بعضي سلولها قرار دارند با اين رنگ آميزي قرمز رنگ ميشوند اجزاوساختمانهائي که ترکيبي ازدو رنگينه هم رنگينه اسيدي هم رنگينه بازي را به خود راه ميدهند نوتروفيليک(خنثي دوست) مي نامند .
بهترين رنگ براي رنگ آميزي گسترش خوني رنگ رايت+ گيمسا است
**رنگ آميزي گيمسا با توجه مشکلات وعيوبي که براي آن ذکر ميشود هنوز به عنوان رنگ آميزي روتين ومعمول آزمايشگاهها از آن استفاده مي شود.
طرزتهيه گسترش خوني:
وسايل کار: 
دو عدد لام يک بار مصرف تميز- پنبه – الکل- لانست- متانول- رنگ گيمسا
method:
ابتدا نوک انگشت را توسط پنبه آغشته به الکل ضد عفوني ميکنيم . بعد توسط يک ضربه لانست نوک انگشت را سوراخ کرده, خون جريان پيدا ميکند
يک قطره خون را(بوسيله لوله هماتوکريت ساده) در يک سانتيمتري انتهاي لام قرار ميدهيم (لبه لام ديگر(لام( rode را با زاويه ۳۰ - ۴۵ درجه بر روي قطره خون قرار مي دهيم .لحظه اي بعد خون سراسر روي لبه لام دوم فصل مشترک دو لام ا نتشار مي يابد. اکنون لام را با يک فشارملايم و با سرعت يکنواخت در سطح لام اول به سمت جلوحرکت ميدهيم . در پايان گسترش خوني درهواي آزمايشگاه خوب خشک شود سپس خون روي لام را توسط ريختن الکل متانول ثابت ميکنيم. ميگذاريم سطح لام خوب خشک شود.اين لام براي رنگ آميزي آماده است.
رنگ آميزي: 
اول روي واقعي لام خوني را مشخص کرده و علامت زده و همان طرف لام که قبلا رويش خون کشيده ايم و با الکل متانول آن را ثابت کرديم.
نحوه رنگ آميزي:
رنگ گيمسا را به نسبت يک به ده رقيق مي کنيم ( ۱ccرنگ +۹cc آب) و سپس لام را داخل آن قرار مي دهيم .سپس رنگ روي لام را مي شوريم.لام به رنگ آبي متمايل به بنفش مي شود.
نکاتي در مورد لام ها :
۱- بايد لامها را تميزوعاري ازچربي انتخاب کرد.
۲- لام (rode) بايد لبه اش صاف باشد.
۳- درفاصله بين تهيه هر گسترش خوني بايد لبه لام (rode) را بايک پارچه مرطوب ازخون پاک کنيم تا با نمونه بعدي تداخل صورت نگيرد.
اسپکتروفتومتر
روش های جذب سنجی یکی از قدرتمندترین و رایج ترین روش های اندازه گیری طیف وسیعی از آنالیت ها محسوب می شوند. بسیاری از دستگاه های  مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیصی بر پایه اندازه گیری میزان جذب یا عبور انرژی تشعشعی ساخته شده اند. 
در دهه 1940 فوتومتر و اسپکتروفوتومتر ابداع شد ( روش های دستی). اسپکتروفتومتر یا فتومتر ابرازی است که برای اندازه گیری انرژی جذبی یا عبوری نور مورد استفاده قرار می گیرد. در روشهای اسپکتروفتومتری (طیف سنجی)، تاثیر محلولها بر امواج الکترومغناطیسی مورد مطالعه قرار میگیرد. محدوده طیف الکترومغناطیس میتواند از اشعه ماوراء بنفش تا امواج رادیویی باشد.
The amount of light absorbed by the solution is subject to Beer's and Lambert's laws and is calculated from the equation A=e lc. According to Beer's law, whenever a monochromatic light ray passes through a solution with a complementary color, the amount of light absorbed by the solution is directly proportional to its concentration. According to Lambert's law, the amount of light absorbed by different layers of the solution is always constant and does not depend on the intensity of the light emitted. According to Beer and Lambert's laws, the relationship between the concentration of the solution and the absorbed light is linear, and usually in the range where the absorption has a linear relationship with the concentration, the concentration of the substance is determined. If the concentration of the sample and standard are close to each other and the concentrations are the same are in the linear range, calculations can be done using proportionality.
دستگاه اسپکتروفتومتر از دو بخش اسپکترومتر و فتومتر تشکیل شده است. اسپکترومتر بخشی است که نور منوکروم را ایجاد کرده و دارای منبع نور، عدسی، شکافها، منوکروماتور (صافی یا منشور) می باشد. بخش فتومتر دارای اسباب سنجش نور است.
در این دستگاه نور توسط یک منبع نور تولید شده و پس از گذشتن از میان نمونه مورد نظر نور، به صورت طیفی منتشر می شود سپس به وسیله سنسورها آشکارسازی شده و به صورت نتایج قابل کاربردی ترجمه می‌شود. خروجی اسپکتروفوتومتر همیشه نموداری از شدت نور نسبت به طول موج است. داده‌هایی که برای تولید نمودار گردآوری شده، در جدولی از شدت نور و طول موج ذخیره می‌شود. مقدار گراف بیان کننده مقدار عبور یا مقدار جذب است. اسپکتروفوتومترهای امروزی دیجیتالی بوده و به وسیله میکروپروسسور کنترل می شوند.
1.اجزا اسپکتروفوتومتر:
1.منبع نور:
منبع نوری ، عموما یک لامپ دیوتریم است که در ناحیه ماورای بنفش از طیف الکترومغناطیسی تابش می‌کند. منبع نوری دوم یعنی لامپ تنگستن ، برای طولهای موجهای ناحیه مرئی از طیف الکترومغناطیسی بکار می‌رود.
•نور ماوراء بنفش:
اسپکتروفوتومترUV ‌علاوه بر اینکه در طیف سنجی مایعات بسیار متداول است، برای گازها و همچنین جامدات نیز استفاده می شود. می‌تواند شکل پلاستیک، شیشه یا کوارتز داشته باشد. پلاستیک و شیشه‌، UV را جذب می کنند از اینرو تنها می‌توان آن‌ها را برای اسپکتروفوتومتری نور مرئی استفاده کرد.
•نور مرئی:
محدوده نور مرئی حدود ۷۰۰-۴۰۰ نانومتر است.
•نور مادون قرمز:
اسپکتروفوتومتر مادون قرمز در شناسایی مولکولی و ارتعاشات وابسته به ساختار آن استفاده می شود.‌‌
2.سلول نمونه 
The sample is placed in a special rectangular chamber that is usually one centimeter wide. This chamber is called cuvvette. The sample cell must be made of a material that is transparent to the electromagnetic radiation used in the experiment. For the spectra that are taken in the visible range of the electromagnetic spectrum, the cells used are made of glass or plastic. But glass or plastic cannot be used for spectroscopy in the ultraviolet region, because they absorb ultraviolet light. Instead, quartz cells should be used, because quartz does not absorb radiation in this region of the spectrum.
3.مفسر:
اسپکتروفوتومترها می‌توانند خروجی خود را به صورت های مختلف نمایش دهند، اما متداول تر است که آن را به کامپیوتر وصل کرده و برای آنالیز داده ها از نرم افزار استفاده کنند و آن ‌را به صورت قابل کاربردی مانند نموداری از مقدار عبور یا مقدار جذب بر حسب طول موج نمایش می دهند.
•در هنگام نصب دستگاه اسپکتروفوتومتر باید به نکات زیر توجه داشت:
۱ - اسپکتروفوتومتر باید روی سطحی سفت و‌ در محیطی خشک و تمیز نصب شود.
۲ - به جهت امکان جریان هوا در اطراف اسپکتروفوتومتر ، باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف ۵۰ میلیمتر فاصله باشد.
۳ - کابل برق دستگاه به پریز گراند شده با ولتاژ مناسب وصل شود.
۴-  پس از اتصال آداپتور‌AC به برق، خروجی آن باید به گونه ای به دستگاه وصل شود که منبع ذخیره‌DC در مسیر آن قرار گیرد.
۵ - در صورتی که خود دستگاه فاقد پرینتر است، باید از طریق پورت مخصوص آن‌را به پرینتر وصل کرد.
۶- پس از روشن کردن دستگاه مدتی صبر کرده تا دستگاه گرم شده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی برسد.

Dear users of the MagicFile website, a download offer is offered

برای دریافت دانلود جزوهLaboratory sciences در قالب فایل ورد بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

Click here to download

Files that you may need

دانلود-نمونه-سوالات-اصول-سرپرستی-در-قالب-فایل-ورد-با-قابلیت-ویرایش

Download sample questions on the principles of guardianship in Word file format with editability

Download
more details
دانلود-تحقیق-آماده-در-مورد-قوس-معماری-در-قالب-فایل-ورد-با-قابلیت-ویرایش

Download ready research on architectural arch in Word file format with editing capability

Download
more details

User comments

کد امنیتی

List of website special files

دانلود-نرم-افزار-تغییر-زبان-سورس-و-کد-ویژوال-استودیو-(عناصر-دیزاین-طراحی-فرم-ها)
Download software to change the source language and code of Visual Studio (design elements of form design)

بهترین-سرویس-پوش-نوتیفیکیشن-اسکريپت-مديريت-اعلان-و-ساخت-پوش-نوتیفیکیشن-سایت
The best notification service push script notification management and build site notification push

استخراج-فالوور-های-اینستاگرام-نرم-افزار-ربات-اينستاگرامي-براي-دريافت-ليست-کامل-فالو-شده-ها-و-فالو-کننده-ها
Extracting Instagram followers Instagram robot software to receive a complete list of followers and followers

دانلود-نرم-افزار-ترجمه-خودکار-فایل-های-po-,-pot-بصورت-کامل-برای-تمامی-زبان-ها-از-جمله-فارسی
Download automatic translation software for po, pot files in full for all languages, including Persian

دانلود-نرم-افزار-تبدیل-فایل-متنی-به-vcf-(مخاطب-موبایل)
Download software to convert text file to vcf (mobile contact)